Агенцијата за вработување вработува…

Агенцијата за администрација отвори оглас за вработување на пет службеници во Агенцијата за вработување на Р. Македонија. Предвидената нето плата изнесува 28.277 денари.

Врз основа на член 35 од Закон за административни службеници („Службен весник на Република Македонија” бр. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16 и 11/18) и Уредбата за спроведување на постапката за вработување на административни службеници („Службен весник на Република Македонија” бр. 27/18), а во врска со член 20-г од Закон за вработени во јавен сектор („Службен весник на Република Македонија” бр. 27/14, 199/14, 27/16 и 35/18) и Правилникот за задолжителните елементи на јавниот оглас за пополнување на работно место во јавниот сектор преку вработување и пријавата за вработување, како и формата, содржината и начинот на водење на регистарот на лица кои дале лажни податоци при вработување во јавен сектор („Службен весник на Република Македонија” бр. 34/15), Агенцијата за администрација објавува

ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ – 101/2019

за вработување на 5 јавни службеници од група I, подгрупа II во Агенција за вработување на Република Северна Македонија за следните работни места

Остатокот од огласот можете да го прочитате тука