- Advertisement -
ЕкономијаМакедонија

Агенција за супервизија на осигурување вработува…

Агенција за супервизија - Работник
456views
Агенцијата за супервизија на осигурување вработува три лица. Се бараат кандидати за советници и соработник. Плата до 41,611 денари.

Врз основа на член 35 од Закон за административни службеници („Службен весник на Република Македонија” бр. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16 и 11/18) и Уредбата за спроведување на постапката за вработување на административни службеници („Службен весник на Република Македонија” бр. 27/18), а во врска со член 20-г од Закон за вработени во јавен сектор („Службен весник на Република Македонија” бр. 27/14, 199/14, 27/16 и 35/18) и Правилникот за задолжителните елементи на јавниот оглас за пополнување на работно место во јавниот сектор преку вработување и пријавата за вработување, како и формата, содржината и начинот на водење на регистарот на лица кои дале лажни податоци при вработување во јавен сектор („Службен весник на Република Македонија” бр. 34/15), Агенцијата за администрација објавува

                                                                      ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ –  103/2019


за вработување на  3 државни службеници од група I, подгрупа I во Агенција за супервизија на осигурување за следните работни места