- Advertisement -
Правда

Влада: Донесена Програмата за поддршка за печатење и дистрибуција на печатените медиуми.

Ажурирана анализа - Работник
206views

Во насока на заштита на плурализмот во областа на медиумите а на предлог на Асоцијацијата за заштита на националните печатени медиуми во Македонија (АЗНПММ) и ЗНМ, по направени низа јавни дебати и со поддршка од ОБСЕ, а по примерот на многу земји членки на ЕУ коишто им помагаат на печатените медиуми, Владата на Република Северна Македонија ја донесе Програмата за поддршка за  печатење и дистрибуција на печатените медиуми.

Целта на програмата е да се реализираат активностите за поддршка на печатените медиуми од општ и информативен карактер. Постапката за избор на корисниците на средствата согласно Програмата ја спроведе Комисија формирана од страна на Генералниот секретаријат во којашто членуваат и по еден претставник  на АЗНПММ и еден претставник на ЗНМ. Комисијата донесе одлука врз основа на доставените барања и комплетната документацијa, согласно јасно дефинирани критериуми. Висината на одобрената поддршка е утврдена врз основа на доставените фактури за календарската 2018 година, а е дефинирана со договор потпишан помеѓу Генералниот секретаријат и избраните корисници врз основа на Записник за евалуација и Извештај на одобрени барања.

Финансиска поддршка е доделена на оние печатени медиуми кои ги имаат исполнето сите обврски кон државата и кон вработените. На  печатените медиуми на македонски јазик исплатени се средства во висина од 50% за направените трошоци за печатење и 50% за трошоците за дистрибуција, а на печатените медиуми кои се издаваат на јазиците на етничките заедници во висина од 70% за направените трошоци за печатење и 70% за трошоците за дистрибуција.

Од вкупно 16 пристигнати барања, одобрени се 12. Комисијата утврди дека едно барање нема уредна и комплетна документација бидејќи недостасува Изјава дека барателот под морална, материјална и кривична одговорност гарантира за точноста и веродостојноста на наведените податоци во барањето и поднесената документација, и затоа ова барање нема понатаму да се разгледува.  Од преостанатите барања утврдено е дека 2 се специјализирани изданија, а основниот критериум  е корисници  на овие средства да бидат печатените медиуми од општ информативен карактер кои објавуваат содржина насочена кон непрекинато информирање на јавноста за тековните политички, економски, социјални и културни прашања. Едно барање е од страна на медиум којшто е бесплатно издание, и не го исполнува критериумот којшто гласи „ Печатените медиуми последните три години до денот на објавувањето на Јавниот повик во континуитет да се продавале на пазарот“.

На овие 12 новинско-издавачки компании, им се распределени, согласно критериумите 43.908.032 денари, од вкупно 50 милиони денари предвидени во Буџетот за 2019 година за поддршка на печатените медиуми. Исто толку средства беа предвидени и во Буџетот за 2018 година.

Во периодот што следува, на предлог на медиумските професионалци и нивните здруженија, предвидено е оваа Програма да се преточи во транспарентно системско решение, во инклузивен процес со сите засегнати страни од сферата на медиумите.

Извор: Влада