Како да добиете социјален стан и помош од државата во Германија?

Кириите во Германија се скапи и за жал, стануваат се поскапи. Доколку имате проблем да најдете соодветен стан за вас и вашето семејство или имате проблем да платите кирија за станот во кој живеете, добро би било да пробате една од опциите каде што државата помага. Прочитајте подолу!

Социјални или WBS станови

Таканаречените социјални станови се достапни во повеќето градови и општини во Германија. Станува збор за станови финансирани од државата, а таквите станови често се нудат како станови со потврда за станбено право (WBS), поради што често се нарекуваат WBS станови.

Најважните работи во врска со социјалните станови:

  • Мора да имате потврда за правото на домување издадена од канцеларијата за домување или локалната власт
  • дали имате право на социјален стан одредуваат неколку фактори, а клучот е вашиот приход, приходот на вашето семејство да не го надминува пропишаниот максимален лимит.
  • Максималната граница варира од место до место. Можете да добиете информации општинската администрација или канцеларијата за домување.
  • Барателите за социјални станови се класифицирани во групи, т.н. нивоа на итност.

Изнајмувањето такви станови е значително поевтино од становите на приватниот финансиски пазар на недвижности. Станарите на социјалните станови во просек можат да заштедат и до 20-30 отсто од месечната кирија, а на годишно ниво тоа би изнесувало неколку илјади евра.

Важно е да се истакне дека вие, како станар, сте заштитени од ненадејно зголемување на киријата.

Кој има право?

Веќе споменавме дека право на социјален стан оние кои имаат потврда за станбено право. Можете да аплицирате за ова во надлежната канцеларија за домување или област. Трошоците не се високи, околу 10 до 30 евра.

За да имате право на потврда за станбено право:

  • мора да имате постојан престој во Германија или да имате валидна дозвола за престој најмалку една година
  • мора да сте полнолетни
  • вашиот приход во семејството не смее да ја надмине границата

Последната точка е исто така најважна. Доколку износот на вашиот приход е помал од лимитот утврден за оваа намена, имате право да поднесете барање до градската или општинската администрација за издавање на потврда за право на користење на социјални станови.

Сепак, тоа предизвикува голема несигурност кај апликантите. Границите на приходот се дефинирани со Законот за промоција на домувањето, но поединечните сојузни републики можат да отстапат од нив и да постават свои граници.

Целиот текст е на emigriko.mk