- Advertisement -
ПравдаСиндикат

Како Европската Унија ги унапредува работничките права

Како Европската Унија ги унапредува работничките права - Работник
517views

ЕУ има воспоставено збир на работни правила за да обезбеди силна социјална заштита. Тие вклучуваат минимални услови за работа – како што се работното време, работата со скратено работно време, работните права – до информации за важни аспекти на нивното вработување и објавување на работници. Тие станаа еден од темелите на социјалните политики на Европа.

Социјалните партнери – синдикатите и организациите на работодавачи – се вклучени во обликувањето на европските социјални политики и политики за вработување преку таканаречениот социјален дијалог, преку консултации и мислења, а исто така можат да преговараат за рамковни спогодби за конкретни прашања.

Работнички права и нови форми на работа

ЕУ воведе минимални заеднички стандарди за работното време применливо за сите земји-членки. Законодавството на ЕУ во областа на работното време ги утврдува индивидуалните права за сите работници, со максимална работна недела од 48 часа, плаќа годишен одмор од најмалку четири недели годишно, периоди на одмор и правила за ноќна работа, промена во работата и начини на работа.

Со текот на годините, Европа е сведок на значајни промени на пазарот на трудот, вклучувајќи дигитализација и развој на нови технологии, растечка флексибилност и фрагментација на работата. Овие случувања создадоа нови форми на вработување, со зголемување на привремените позиции и нестандардни работни места.

За да ги заштитат сите работници во ЕУ и да ги подобрат правата на најранливите вработени на атипични договори, европратениците во 2019 година усвоија нови правила кои воведуваат минимални права за работните услови. Законодавството поставува заштитни мерки како што се ограничување на должината на пробниот период до шест месеци, воведување бесплатна задолжителна обука и забрана на рестриктивни договори. Правилата, исто така, бараат сите нови вработени да добијат клучни информации за нивните одговорности во рок од една недела од започнувањето на работата.

ЕУ, исто така, сака работниците да бидат вклучени во донесувањето одлуки на нивните компании и воспоставија општа рамка за правата на работниците да бидат информирани и консултирани.

Правилата на ЕУ бараат, во случај на масовни технолошки вишоци, работодавачите да преговараат со претставници на работниците.

Целиот текст можете да го најдете на следниот линк