Кои се глобите за работодавачите кои нема да ја исплаќаат зголемената минимална плата?

Собранието ги изгласа измените на Законот за минимална плата. Висината на минималната плата изнесува 14.500 денари во нето-износ, започнувајќи со исплатата на платата за месец декември 2019 година заклучно со исплатата на платата за месец март 2020 година, се пропишува во законските измени, чија цел меѓу другото, е и усогласување со Законот за прекршоците и со Законот за инспекциски надзор.

Според новите законски измени, ако  при вршењето на инспекцискиот надзор инспекторот за труд утврди дека субјектот на инспекциски надзор постапил  спротивно на законските одредби за исплата на законски утврдената минимална плата,  должен е за сторената неправилност и сторениот прекршок  да состави записник согласно закон и со решение на субјектот на  инспекциски надзор  да  му изрече опомена како инспекциска мерка  и  да  определи рок во кој е должен да ги отстрани неправилностите и недостатоците, пишува Академик.

Целосниот текст прочитајте го тука