- Advertisement -
ЕкономијаМакедонија

МИОА: Владата обезбеди помош со цел справување со кризата предизвикана од КОВИД-19 и за радиодифузерите

118views

Владата на Република Северна Македонија, усвои изменување и дополнување на Уредбата со законска сила за формирање Фонд за помош и поддршка за справување со кризата предизвикана од КОВИД-19.

Оваа измена ги опфаќа сите радиодифузери во земјата на кои ќе им се покријат трошоците за 2020 година кон операторот на дигиталниот терестријален мултиплекс за дозволата за емитување. Оваа одлука е согласно Законот за електронски комуникации, а има за цел ублажување на економските последици предизвикани од коронавирусот.

Advertisement

Одлуката беше донесена по направени анализи за последиците од влијанието на  КОВИД-19, врз националните, регионалните и локалните телевизии кои изминатиот период се соочија и се уште се соочуваат со потешкотии во работењето. Оваа криза предизвика сериозни финансиски импликации во нивното работење.

Ако се земе во предвид дека медиумите се еден од клучните фактори во едно демократско општество, тогаш очигледна е потребата да се излезе во пресрет за надминување на овие состојби, како што беше направено и во останатите погодени сектори.

Advertisement

Оттаму, а по спроведени анализи и разговори со сите засегнати страни за начинот на којшто е најсоодветно да се обезбеди помош, се констатираше дека доколку се намират нивните долгови настанати заради користење на дигитален терестријален мултиплекс, ќе се намалат последиците предизвикани од пандемијата.

Средствата за подмирување на долгот ќе бидат превземени до Фонд за помош и поддршка за справување со кризата предизвикана од КОВИД-19.

Тие ќе се исплаќаат врз основа на извештај за настанати долгови доставен од страна на операторот на дигиталниот терестријален мултиплекс, за надомест на трошоците на радиодифузерите, кои од регулаторното тело надлежно за работите од областа на радиодифузија добиле дозвола за емитување преку дигитален терестријален мултиплекс, за дигитализација за 2020 година, до Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија.

На овој начин, подеднакво ќе им се помогне на сите национални, регионални и локални телевизии, и тоа конкретно во делот на дигитализацијата, аспект што се покажа особено важен, а многу често и неопходен за непречено функционирање во новонастанатата состојба предизвикана од коронавирусот.

Вкупната сума предвидена за оваа намена изнесува 31.732.390,00 денари или 515.974,00 евра.

Advertisement