- Advertisement -
ЕкономијаМакедонија

Просечната бруто-месечна заработувачка за октомври 2018 година изнесува 36 522 денари.

Просечната бруто - Работник
404views

Анкетата за структура на заработувачката овозможува да се увидат врските помеѓу платите што им се исплатени на вработените, нивните индивидуални белези (полот, возраста, занимањето, времетраењето на вработувањето, нивото на образование и сл.) и карактеристиките на деловниот субјект во кој се вработени лицата (економската активност, големината на деловниот субјект и регионот), објави Државниот завод за статистика.

Просечната бруто-годишна заработувачка за 2018 година изнесува 443 884 денари, а просечната бруто-месечна заработувачка за октомври 2018 година изнесува 36 522 денари.