Ситуацијата со детските права во Македонија според Комитет за детските права на ОН

И покрај бројните постоечки закони кои забрануваат  детски труд содржат голем број исклучоци, според Комитетот на Обединетите Нации. Во 2011

Прочитај повеќе