Лекција по трудово право: Правото на штрајк од еден поинаков агол

Рубрика за трудово и социјално право Тема: Правото на штрајк од еден поинаков агол Имајќи ги во предвид актуелните состојби

Прочитај повеќе

Кога работникот има право на надоместок?

Кога работникот има право на надоместок? Работодавачот е должен да му исплати на работникот надоместок на платата во случаите на

Прочитај повеќе

Што претставува актот за систематизација, а што актот за внатрешна организација во институциите?

Фејсбук статус на Проф. Д-р Лазар Јовевски: Рубрика за трудово и социјално право Тема: Што претставува актот за систематизација, а

Прочитај повеќе

Кога дете стекнува право на користење на семејна пензија?

Дете корисник на семејна пензија Детето стекнува право на користење на семејна пензија до наполнети 15 години живот, а ако

Прочитај повеќе

Кој има право на семејна пензија?

Кој има право на семејна пензија? Согласно Законот за пензиско и инавалидско осигурување семејна пензија може да остварат членовите на

Прочитај повеќе

Право на гарантирана минимална помош – прв дел

Право на гарантирана минимална помош – прв дел Состојбата во која се наоѓаат голем број од македонските граѓани воопшто не

Прочитај повеќе

Лекција по трудово право: Извршување на работни задачи во јавниот сектор

Рубрика трудово и социјално право Тема: Извршување на работни задачи во јавниот сектор Работните задачи на вработените во јавниот сектор

Прочитај повеќе

Како да напишете приговор до работодавачот во кој барате да отстрани кршење на ваше право или пак да исполни своја oбврска?

Како да напишете приговор до работодавачот во кој барате да отстрани кршење на ваше право или пак да исполни своја

Прочитај повеќе

Испратнина во случај на откажување на договорот за вработување поради технолошки вишок

РУБРИКА ЗА ТРУДОВО И СОЦИЈАЛНО ПРАВО Тема: Испратнина Многу често поставувано прашање во случај на откаување на договорот за вработување

Прочитај повеќе

Рубрика за трудово и социјално право: Отказни рокови

РУБРИКА ЗА ТРУДОВО И СОЦИЈАЛНО ПРАВО Тема: Отказни рокови Во нашиот Законот за работни односи се предвидени одредби во однос

Прочитај повеќе