Кој ја дава оцената за привремена спреченост за работа?

Кој ја дава оцената за привремена спреченост за работа? Оцена за привремената спреченост за работа за првите 15 дена ја

Прочитај повеќе