Најголемиот дел од невработените биле на договори на определено работно време

Бобан Илијевски Според Прегледот на регистрирани пријави на засновани работни односи од евиденција и надвор од евиденција на невработени лица,

Прочитај повеќе