Владата ќе им дава повеќе помош на странските фирми што ќе вложуваат во неразвиените региони

Дирекцијата за технолошко-индустриски развојни зони воведе нов пристап во поттикнувањето на странските инвестиции кој подразбира не само да се донесат

Прочитај повеќе