Глигорова: Супервизорите не управуваат со банките, туку ги оценуваат ризиците преземени од нив

Народната банка, како и сите супервизори ширум светот, преку теренско и вонтеренско следење на банките, екс пост, односно откако кредитите

Прочитај повеќе