Намалени казни за царинските прекршоци со измените на Царинскиот законик

Со донесување на новиот Закон за прекршоците („Службен весник на РСМ” бр.96/19) се наметна потреба од измени на прекршочните одредби

Прочитај повеќе