Што е јубилејна награда и како се исплаќа?

Јубилејна награда се исплатува во висина од просечната месечна плата по работник во Република Северна Македонија во претходните три месеци

Прочитај повеќе