- Advertisement -
Новости

Зголемен бројот на доделени стипендии за ученици Роми, резултатите од конкурсот за учебната 2020/2021 се објавени на интернет страницата на МОН

МОН: Создадени се услови - Работник
133views

На иницијатива на Министерството за образование и наука дополнително е зголемен бројот на стипендии за ученици Роми кој беше предвиден да се додели со последниот распишан конкурс за оваа намена. Па така, покрај тоа што е распределен првичниот фонд од вкупно 880 стипендии, дополнителни 39 ученици чии апликации согласно рангирањето добија идентичен број на бодови во две од вкупно пет понудени категории, исто така се стекнаа со правото на стипендија.
Резултатите од конкурсот се објавени на следниот линк. Сите добитници на стипендија треба да испечатат и пополнат три примероци од договорот за соодветната стипендија (договорите се објавени заедно со резултатите) и заедно со копија од лична трансакциска сметка, најдоцна до 18.12.2020 година да ги достават до Министерството за образование и наука (директно во писарницата на МОН или по пошта – препорачана пратка со повратница на адреса бул. „Св. Кирил и Методиј“ бр. 54, 1000 Скопје). Одбиените кандидати пак, ќе имаат можност за приговор откако на адресата која ја имаат посочено при аплицирањето ќе добијат решение од МОН во кое ќе биде наведена причината поради која апликацијата не е прифатена.

МОН- Работник

Учениците Роми запишани во прва, втора, трета и четврта година од јавните и приватните средни училишта во Република Северна Македонија во учебната 2020/2021 година, од 27ми октомври до 9ти ноември имаа можност да аплицираат за стипендија во 5 различни категории согласно постигнатиот општ успех.
Освен припадноста кон ромската заедница и статус на редовен ученик, секој кандидат беше потребно да исполни и неколку други услови, односно да е државјанин на Република Северна Македонија, да не е корисник на друга стипендија и да има примерно поведение, при што предност при селекцијата се даде на кандидатите со повисок општ успех во секоја од категориите.
Зависно од категоријата, висината на стипендиите се движи од 600 до 2.200 денари месечно за осум месеци во годината.