Емисиите од работата на Цементарница УСЈЕ се под граничните вредности

Емисиите од работата на Цементарница УСЈЕ постојано се под граничните вредности определени со Закон. Од 2007 година, емисиите на Цементарница

Прочитај повеќе