Права од работен однос: Работно време, прекувремена работа, организација на работното време…

Платформата на Економско – социјалниот совет и социјалните партнери „Мој труд, мои права“ има за цел да ги информира граѓаните

Прочитај повеќе

Во која насока треба да се реформира трудовото законодавство?

Трудовото законодавство опфаќа повеќе области и е уредено со голем број на посебни закони (lex specialis). Најголем број од законите

Прочитај повеќе

Преку работилници европските синдикати ги учат членовите за Безбедност и Здравје при работа

„Работно законодавство – Здравје и безбедност – Сегашната состојба на Безбедност и Здравје при работа и новите пристапи за имплементација

Прочитај повеќе

Како Европската Унија ги унапредува работничките права

ЕУ има воспоставено збир на работни правила за да обезбеди силна социјална заштита. Тие вклучуваат минимални услови за работа –

Прочитај повеќе

КСС излезе со свои ставови по повод 28 април

Ниту една работа не смее да ја одземе безбедноста, здравјето и благосостојбата или животот на работниците. Секој ден ширум светот

Прочитај повеќе