- Advertisement -
НовостиСветот на работникот

Плата 30.560 денари: Оглас за вработување во Агенција за примена на јазикот

Оглас - Работник
172views

ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ – 132/2021

за вработување на 1 државен службеник од група I, подгрупа I во Агенција за примена на јазикот на Република Северна Македонија за следните работни места:

Advertisement

1. УПР0101Б04000 Раководител на одделение за информатичка технологија, Сектор за планирање, координација и развој(1) извршител(и) Општи услови – да е државјанин на Република Македонија, – активно да го користи македонскиот јазик, – да е полнолетен, – да има општа здравствена способност за работното место, – со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност. Посебни услови – ниво на квалификациите VI А според Македонската рамка на квалификации и најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен, Електротехника, Информатика или Компјутерска техника и информатика – најмалку 4 (четири) години работно искуство во струката од кои најмалку 1 (една) година на работно место во јавен сектор, односно најмалку 6 (шест) години работно искуство во струката од кои најмалку 2 (две) години на раководно работно место во приватен сектор Општи работни компетенции – решавање проблеми и одлучување за работи од својот делокруг – учење и развој – комуникација – остварување резултати – работење со други/тимска работа – стратешка свест – ориентираност кон странките/засегнати страни – раководење и – финансиско управување Посебни работни компетенции – активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење – потврда за положен испит за административно управување – активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски) Распоред на работно време – Работни денови понеделник-петок – Работни часови неделно 40 – Работно време од 07:30 до 15:30 – Опис за работното време cо почеток на работното време помеѓу 7:30 и 08:30 часот и завршеток на истото помеѓу 15:30 и 16:30 часот Паричен нето износ на плата: 30.560,00 денари.

Advertisement
Advertisement

НАПОМЕНА: Предвидени вработувања согласно годишниот план на институцијата за 2021 год. се : Албанец(ка) 1.

Целиот оглас е на ЛИНКОТ

Advertisement