- Advertisement -
Новости

Државен завод за статистика: Индекси на прометот во секторот Трговија, ноември 2020 година

Зголемен прометот во трговијата - Работник
191views

Според претходните податоци на Државниот завод за статистика, во трговијата на мало во ноември 2020 година, во споредба со ноември 2019 година, гледано по групи и класи, намалување на прометот е забележано во групите: Трговија на мало со храна, пијалаци и тутун (номинално за 6.2 %, а реално за 9.9 %), Трговија на мало со непрехранбени продукти, освен гориво (номинално за 17.1 %, а реално за 17.3 %), Трговија на мало, освен трговија со горива (номинално за 12.3 %, а реално за 14.1 %) и Трговија на мало со автомобилски горива (номинално за 29.1 %, а реално за 17.9 %).

Превземено од stat.gov.mk