Лекција по трудово право на проф. Јовевски: Професионална ориентација на невработени лица

Рубрика за трудово и социјално право
Тема: Професионална ориентација на невработени лица
Професионална ориентација претставува помош која ја дава Агенцијата за вработување на невработените и на другите лица кои бараат работа во однос на изборот на занимање или вработување по пат на тестирање и разговор, како и информирање за потребата од одделни занимања и можностите за вработување. Советувањето за професионална
ориентација е дефинирано со Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност.
Професионалната ориентација опфаќа и индивидуално советување при избор на занимање според желбите, интересот и способностите на лицата за одредено занимање и потребите и можностите кои ги нуди пазарот на трудот.
✔️ПРАВИЛНО е да се смета дека по извршеното индивидуално советување и тестирање за избор на занимање, Агенцијата дава свој предлог за избор на најсоодветно занимање според личните квалитети, знаења, интереси и можности на лицето кое е советувано.
✖️ПОГРЕШНО е да се смета дека советување за професионална ориентација се дава само на невработени лица, ваков вид на советување може да посетуваат и учениците, студентите,
вработените лица, лицата со инавалидитет ако тоа им е во интерес при изборот на нивното занимање и идниот кариерен развој.
Проф. д-р Лазар Јовевски