Просечната плата во ноември изнесува 29,130 денари

Според податоците на Државниот завод за статистика, индексот на просечната месечна исплатена нето-плата по
вработен во ноември 2021 година, во однос на ноември 2020 година, изнесува 105.6.
Ваквото зголемување се должи, пред сѐ, на зголемувањето на просечната месечна исплатена нето-плата по вработен
во секторите: Стручни, научни и технички дејности (14.4 %), Објекти за сместување и сервисни дејности со храна (11.5
%) и Информации и комуникации (11.3 %).
Намалување на просечната месечна исплатена нето-плата по вработен, во однос на претходниот месец, е забележано
во секторите: Дејности во врска со недвижен имот (3.9 %), Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и
климатизација (3.5 %) и Трговија на големо и трговија на мало; поправка на моторни возила и мотоцикли (2.9 %).
Просечната месечна исплатена нето-плата по вработен, во ноември 2021 година, изнесува 29 130 денари.